Allmänna villkor och betalningsinformation

Version –  April 2017

Information om de viktigaste frågorna, såsom produktbeskrivning och uppsägning av ditt Premiummedlemskap, hittar du i vår hjälpsektion. Om du har vidare frågor är du varmt välkommen att kontakta kundservice.

Följande avtal (i fortsättningen kallade ”Allmänna villkor”) definierar de förhållanden som användande av tjänsterna från webplattformen www.ElitSinglar.se medför. ElitSinglar drivs av Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999, Berlin, Tyskland (i fortsättningen kallad ”ElitSinglar”).

Endast dessa villkor är giltiga. Villkor som avviker från det här avtalet accepteras inte.

 

Innehåll:

 1.    Tjänstens omfång

 2.    Tillgång, slutande av kontrakt

 3.    Betalningsvillkor för kostnadspliktiga medlemskap

 4.    Användande, överföring och förmedlande av personuppgifter

 5.    Avanmälan, automatisk förlängning, uppsägning

 6.    ElitSinglars ansvar

 7.    Kundens ansvar och plikter, förbjudna beteenden, friskrivning

 8.    Avstängning vid misstanke

 9.    Ändringar i Allmänna villkor

10.    Slutbestämmelser

         Instruktioner för ångerrätt

 

1. Tjänstens omfång

 1. ElitSinglar bedriver en kontaktportal på internet och erbjuder kunderna såväl kostnadsfria som kostnadspliktiga tjänster. Kunden erhåller tillgång till ElitSinglars databas, vilken innehåller profiler och information från andra användare. Erbjudandet kan vara tillgängligt under olika domäner, bland dem www.elitsinglar.se, likaså kan det inbegripa webbsidor från samarbetspartners vilka är integrerade i tjänsten som ElitSinglar erbjuder. Som medlem på ElitSinglar.se kan du även matchas med medlemmar på eDarling.se, ifall era profiler matchar varandra väl.
 2. Alla kunder kan kostnadsfritt registrera sig och en gång genomföra ett personlighetstest, skapa och underhålla en profil samt erhålla individuellt anpassade listor med partnerförslag (”kostnadsfritt medlemskap” ofta refererat till på sidan som ”basmedlemskap”).
 3. Kunder som är anmälda till ett kostnadsfritt medlemskap har dessutom möjlighet att anmäla sig till ett kostnadspliktigt medlemskap (”Premiummedlemskap”). Efter erlagd betalning (i sin helhet eller den första erlagda betalningen om annat än engångsbetalning avtalats) kan kunden som kostnadspliktig medlem ta full del av alla ElitSinglars kostnadsfria tjänster och får i tillägg tillgång till alla Premium-funktioner på sidan. Information om de aktuella tjänsterna och betalningsvillkor anges innan kunden tecknar ett kostnadspliktigt medlemskap. Ett bindande avtal uppstår först när kunden genom klick bekräftar det kostnadspliktiga medlemskapet och de betalningsvillkoren som är knutna till medlemskapet.
 4. ElitSinglar är berättigat att anlita en eller flera tredje parter för att uppfylla delar av tjänsten eller tjänsten i sin helhet. Det får inte medföra några väsentliga nackdelar för kunden.
 5. ElitSinglar kan inte hållas ansvarig om en medlem inte uppnår en kärleksrelation med en annan medlem under kontraktsperioden. Notera att det finns speciella garantier för medlemskap som omfattas av ElitSinglars ”Kontaktgaranti”. Om det gällande avtalet omfattas av Kontaktgarantin gäller särskilda villkor. Kontaktgarantin omfattar Premium-medlemskap med varaktighet på 6 eller 12 månader.Vid en löptid på 6 månader garanteras minst tio kontakter. Vid en löptid på 12 månader garanteras minst 20 kontakter.

  En kontakt definieras som ett personligt skrivet meddelande, som antingen du eller en annan medlem sänder som svar på ett leende, sända frågor eller meddelande. På så vis har tvåsidig kontakt mellan dig och den andra medlemmen uppstått.

  Kontaktgarantin gäller bara om följande förutsättningar uppfyllts:

  • Du i löpet av ett 6 månaders medlemskap tagit kontakt minst fyra gånger, eller i löpet av 12 månader minst åtta gånger, i form av personligt skrivna meddelanden, antingen som svar på annan medlems handling, eller på eget initiativ.
  • Du fyllt i sidorna ”Min profil” och ”Min sökning” fullständigt och på ett bra sätt.
  • Du har laddat upp minst en profilbild
  • Du har ett aktivt, kostnadspliktigt medlemskap
  • Du loggar in på din profil regelbundet
  • Du kontaktar ElitSinglar senast 3 veckor före medlemskapets slut- eller förnyelsedatum via [email protected] och meddelar att du vill nyttja Kontaktgarantin. Vänligen skicka ditt email från det emailkonto som du registrerat dig med.

  Så snart din information blivit kontrollerad, förlänger ElitSinglar ditt medlemskap gratis med lika lång tid som ditt ursprungliga medlemskaps löptid.Tänk på att ElitSinglars Allmänna villkor gäller i alla lägen, till exempel angående uppsägning och förlängning av medlemskap. Detta gäller oberoende av Kontaktgarantin. Läs dem noga för att undvika missförstånd.

  Kontaktgarantin gäller inte om du fått minst en varning från vår kundservice, eller om ditt konto stängs ned på grund av brott mot våra Allmänna villkor eller vår Beteendekodex. Inte heller om du själv begär att ditt kostnadspliktiga medlemskap eller ditt konto ska avslutas i förtid.

  Garantin är begränsad till att gälla 1 gång per person, och är inte överförbar. Kontaktgarantin gäller dig som blir kostnadspliktig medlem för första gången från och med den 1 januari 2015. Garantin gäller därmed endast för ditt första kostnadspliktiga medlemskap och inte efter förnyelsen av dylikt medlemskap.

  ElitSinglar förbehåller sig rätten att göra ändringar i, eller helt avsluta Kontaktgarantiprogrammet när som helst utan att behöva meddela dig. I allt som angår Kontaktgarantiprogrammet gäller ElitSinglars beslut som slutgiltiga, till exempel när det gäller uppfyllande av kriterierna för att omfattas av kontaktgarantin.

  Om du har frågor kan du ta kontakt med ElitSinglars kundservice via [email protected].

 6. ElitSinglar kommer att spärra kundens uppgifter om det kommer till ElitSinglars kännedom att uppgifterna är oriktiga. ElitSinglar kan däremot inte ansvara för andra kunders oriktiga uppgifter eller överta någon garanti för dessa.
 7. ElitSinglar garanterar att tjänsten hålls tillgänglig 99,7% av kalenderåret. Däri inkluderas inte fel som ligger utanför ElitSinglars ansvar, till exempel nödvändiga servicearbeten, force majeure eller tekniska störningar på internet.
 8. För att fullt ut kunna använda den service som ElitSinglar tillhandahåller fullt ut och måste kunden använda den senaste (webbläsar-) tekniken och aktivera och möjliggöra dess funktioner på den egna datorn (t.ex. aktivera JavaScript, cookies/kakor). Om kunden använder äldre eller icke allmänt spridd teknik, kan det hända att kunden endast delvis kan använda ElitSinglars tjänster.

2. Tillgång, slutande av kontrakt

 1. Personer som inte har fyllt 18 år får inte använda ElitSinglars tjänster.
 2. Tillgång till ElitSinglars tjänster förutsätter en anmälan. Kunden anger en giltig emailadress och ett självvalt lösenord.
 3. Genom anmälan godkänner kunden dessa allmänna villkor och förklarar sig också ha uppnått erforderlig ålder. Först efter att ElitSinglar bekräftat medlemskapet uppstår ett kontraktsförhållande mellan ElitSinglar och den anmälda kunden, vilket regleras genom dessa allmänna villkor.
 4. Genom beställning av ett kostnadspliktigt medlemskap ingår kunden, utöver det kostnadsfria medlemskapet, ytterligare ett kontraktsförhållande med ElitSinglar. Det kontraktsförhållandet uppstår först när ElitSinglar accepterat ansökan.
 5. Kunden tillförsäkrar ElitSinglar att de vid anmälan samt beställning angivna uppgifterna är sanningsenliga. Om kunden angivit felaktiga uppgifter kan denna information komma att blockeras. ElitSinglar tar inget ansvar för felaktig information som lämnats av medlemmar, och kan inte garantera riktigheten hos uppgifter som lämnats.
 6. Personer som befinner sig i ett förhållande är inte tillåtna på siten.

3. Betalningsvillkor för kostnadpliktiga medlemskap

 1. Betalning erläggs på förhand för den valda tidsperioden om inte annat överenskommits. Betalningen ska tillkomma ElitSinglar till fullo utan några avdrag, om inte annat avtalats.
 2. I och med ingåendet av ett kostnadspliktigt medlemskap och lämnandet av betalningsuppgifter berättigar kunden ElitSinglar att genomdriva betalningen. Betalningen för köp drivs igenom omedelbart vid klick på Köp-knappen på betalsidorna.
 3. Följande betalningsmetoder är tillgängliga: betalkort (Visa, MasterCard, EC-kort, Amex), PayPal. Ingen kreditupplysning görs i samband med köpet.

4. Användande, överföring och förmedlande av personuppgifter

 1. ElitSinglar beaktar alltid gällande lagar angående hantering av personuppgifter.
 2. Information rörande ElitSinglars behandling av personuppgifter återfinns i ElitSinglars Integritetspolicy.

5. Avanmälan, automatisk förlängning, uppsägning

 1. Att avsluta det kostnadsfria medlemskapet (radera profilen) är när som helst möjligt från kundens sida. Avanmälan görs under ”Användarkonto” -> ”Mitt medlemskap”, klicka sedan på ”här” under ”Mitt Baskonto”.
 2. Alla avtal rörande kostnadspliktigt medlemskap förlängs automatiskt med de i respektive avtal bestämda löptiderna. Kostnaden för förlängningen dras direkt från det konto som kunden använt vid det initiala köpet.
 3. Om kunden önskar säga upp ett kostnadspliktigt medlemskap, eller inte önskar förlänga sitt kostnadspliktiga medlemskap, kan kunden meddela ElitSinglar detta när som helst fram till senast 7 dagar innan den aktuella medlemsperioden har löpt ut.
 4. Uppsägning av ett kostnadspliktigt medlemskap är bara verksam när den följs av en uttrycklig viljeförklaring via via email, fax eller brev.
 5. För entydig autentisering och för att skydda mot missbruk ska kunden uppge sin emailadress eller sin säkerhetskod. Vid uppsägning i text ska uppsägningen skickas till:Email: [email protected]

  Fax: +49 (30) 868 000 311

  Brev: Spark Networks Services GmbH
  Kundservice Sverige
  Kohlfurter Straße 41/43
  D-10999 Berlin
  Tyskland

 6. Efter att det kostnadspliktiga medlemskapet avslutats återgår kundens status automatiskt till ett kostnadsfritt medlemskap och det användningsområde som gäller för sådant medlemskap.
 7. Båda parter har rätt att häva såväl det kostnadsfria medlemskapet som det kostnadspliktiga medlemskapet om det föreligger särskild grund. Särskild grund för ElitSinglar föreligger exempelvis när kunden vid anmälan, beställning och/eller genom senare ändringar uppsåtligen angett falska uppgifter, eller när kunden upprepat bryter mot dessa allmänna villkor och då ELITSINGLAR utan framgång har uppmärksammat kunden om bestämmelserna i detta kontrakt.

6. ElitSinglars ansvar

 1. ElitSinglar har ett kontraktuellt ansvar gentemot kunden bara för kundens skador som (1) ElitSinglar eller dess verkställande direktörer eller underleverantörer oaktsamt eller (2) grovt oaktsamt förorsakat dödsfall, fysisk skada eller psykiska besvär som orsakats genom att ElitSinglar eller dess verkställande direktörer eller underleverantörer brustit i sina plikter och (3) uppstått genom att ElitSinglar brustit i sina plikter, vars uppfyllande är en förutsättning för att kontraktet ska kunna genomföras och vars innehåll kunden regelmässigt litar på.
 2. Darling svarar obegränsat i fallen 6.1. I övrigt begränsas eventuella skadeståndsanspråk till de förutsebara, kontraktstypiska skadorna.
 3. Vid andra fall än de uppräknade i 6.1 är ElitSinglars ansvar – oavsett rättsgrund – uteslutet.
 4. Nämnda ansvarsinskränkningar gäller motsvarande för alla ElitSinglars organ, anställda och underleverantörer.
 5. Om ansvar enligt produktansvarslagen, exempelvis gällande övertagande av en garanti, påverkas detta inte av nämnda ansvarsregler

7. Kundens ansvar och plikter, förbjudna beteenden, friskrivning

 1. Kunden är ensam ansvarig för innehållet i sin registrering liksom för informationen kunden ger om sig själv.
 2. Kunden försäkrar att de angivna uppgifterna är sanningsenliga och beskriver kunden personligen. Parterna är eniga om att ElitSinglar har rätt att kontrollera de angivna uppgifterna om det skulle ses som nödvändigt.
 3. Kunden försäkrar att han/hon använder ElitSinglars tjänst med intentionen att hitta ett långvarigt förhållande samt att kunden inte befinner sig i ett förhållande vid registreringstillfället.
 4. Kunden försäkrar att det i samband med medlemskapet inte finns några kommersiella eller affärsmässiga avsikter från kundens sida. Kunden förpliktar sig att inte använda kontaktportalen kommersiellt eller affärsmässigt (jämför med punkt 7.7).
 5. Kunden åtar sig att inte använda några bilder, texter, mjukvara eller annat som omfattas av upphovsrättsligt skydd utan att inneha erforderliga rättigheter eller tillstånd.
 6. Kunden försäkrar att använda tjänsten på ett sådant sätt som inte påverkar tjänsten på ett negativt sätt för andra medlemmar. Om ett annat språk än svenska används så ska kopplingen till Sverige anges i profilen.
 7. Kunden förpliktigar sig att följa samtliga tillämpliga lagar vid anmälan till och vid användning av kontaktportalen.
 8. Kunden får under inga omständigheter:
  • Medvetet uppge tredjemans uppgifter (inklusive emailadress) som sina egna. Särskilt får kunden inte uppge tredjemans bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter.
  • Göra personuppgifter, särskilt namn, telefon- och faxnummer, bostads- och emailadresser, bilder/videor och/eller URL:s, tillgängliga för tredjeman utan tillstånd av den till respektive uppgift berättigade.
  • Distribuera kränkande, anstötligt eller på annat sätt rättsvidrigt material eller liknande information.
  • Hota eller trakassera andra eller kränka tredjemans rättigheter (innefattat personlighetsrätt).
  • Ladda upp filer som innehåller virus (infekterad mjukvara).
  • Använda tjänsten på sådant sätt att det negativt påverkar tillgängligheten för andra kunder.
  • Insamla emailadresser, eller försöka insamla emailadresser.
  • Göra reklam för en annan kontaktportal.
  • Skicka kedjebrev.
  • I sin personbeskrivning (profil) uppge namn, adress, telefon- eller faxnummer, emailadress respektive andra kontaktuppgifter till messengertjänster, sociala nätverk eller andra internettjänster.
  • Vidarebefordra till eller gemensamt med tredjeman använda loginuppgifter och personligt lösenord.
 9. Med otillåtet kommersiellt eller affärsmässigt användande i de här bestämmelserna avses särskilt:
  • Att mot någon slags ersättning erbjuda varor eller tjänster i vilken form som helst, att uppmana till att ange motsvarade anbud eller referera till ett motsvarande anbud på någon annan plats.
  • Marknadsföring av kommersiella internetsidor, det vill säga särskilt sådana sidor där varor eller tjänster erbjuds mot ersättning, där beskrivningen eller marknadsföringen tjänar ett företag eller marknadsför andra kommersiella internetsidor. Detta avser speciellt reklam i popup-format, banners eller genom speciella markerade eller iögonfallande länkar.
  • Länkning (direkt eller indirekt) till annan operatörs kontaktportal.
  • Nämnandet av betalnummer eller betal-sms inom ramen för den här kontaktportalen.
  • Kontakttagande med bakomliggande lukrativt syfte, särskilt genom anslutande hänvisningar till betal-sms eller betalnummer.
  • Sökande efter medarbetare, modeller, och så vidare, för agenturer eller annan kommersiell verksamhet.
  • Att inom kontaktportalens ramar affärsmässigt samla in tillgänglig profilinformation eller efterfråga information (till exempel telefonnummer) från andra medlemmar, till exempel i syfte att använda informationen kommersiellt, göra reklam, eller återförsäljning.
  • All form av reklam till tjänstens kunder eller andra kunder för kommersiella erbjudanden, eller att skicka meddelanden som tjänar ett affärsmässigt syfte. Detta rör särskilt placering av, eller nämnandet av, motsvarande länkar på profiluppgifterna eller i meddelanden med de interna kommunikationssystemen.
 10. Kunden förpliktigar sig att hålla ElitSinglar fria från varje form av talan, skada, förlust eller fordran som kunnat uppstå genom kundens anmälan och/eller deltagande i denna tjänst, om inte dessa skador beror på uppsåt eller oaktsamhet från ElitSinglar, dess verkställande direktörer eller underleverantörer. Särskilt förpliktigar sig kunden att friskriva ElitSinglar från allt ansvar och från alla förpliktelser, utbetalningar och anspråk som uppstått ur otillåtna beteenden av kunden, till exempel ärekränkning, kränkning, kränkning av personlighetsrätt eller immateriella rättigheter eller andra rättigheter gentemot tredjeman, eller tjänstens avslutande för andra kunder.

8. Avstängning vid misstanke

 1. Vid fall av motiverade klagomål från tredjeman, misstanke om att en rättighet kränkts eller att brott mot dessa allmänna villkor begåtts är ElitSinglar berättigat att spärra den kund vars konto utlöst dessa klagomål eller misstankar. Rätten att häva avtalet (se punkt 5.7) berörs inte av detta.
 2. När det är rimligt för ElitSinglar att lämna en första varning tillåter det kunden att reda ut misstankarna eller ställa saker till rätta. När det inte är rimligt med en första varning, till exempel för att undvika skador för ElitSinglar eller för andra kunder, blir kunden informerad av ElitSinglar omedelbart efter spärrningen och kan då förklara sig och rätta till problemet.
 3. ElitSinglar kan emellertid alltid ta bort, respektive fortsätta spärra, ett konto vid uppmaning från domstol eller statlig myndighet, eller om användandeförhållandet är avslutat. Detsamma gäller när borttagandet eller spärrningen krävs för att undvika en hotande skada för ElitSinglar eller andra kunder.
 4. Kundens förpliktelse att erlägga betalning för den i avtalet stadgade summan för ett kostnadspliktigt medlemskap berörs inte av kontots spärrning. I de fall kundens tillgång till det kostnadspliktiga medlemskapets tjänster har spärrats och det i efterhand visar sig att spärrningen var orättfärdig, förlängs det kostnadspliktiga medlemskapets löptid med motsvarande tid. Om en förlängning inte är möjlig eller att ses som objektivt oskälig, återbetalar ElitSinglar motsvarande summa för den tid kontot var spärrat.

9. Ändringar i Allmänna villkor

 1. ElitSinglar förbehåller sig rätten att med framtida verkan ändra dessa Allmänna villkor. Vid ett sådant scenario kommer alla registrerade kunder att meddelas. Ändringarna är att se som accepterade när kunden inom två månader från ändringsmeddelandet inte motsatt sig dem. Om kunden motsätter sig en ändring har ElitSinglar rätt att säga upp avtalet efter de allmänna uppsägningsreglerna i de allmänna villkoren.

10. Slutbestämmelser

 1. På det här avtalet tillämpas tysk rätt med undantag av FN:s konvention angående avtal om internationella köp. Tysk lag tilllämpas och utesluter den internationella köplagen (CISG). De bestämmelser som är mest fördelaktiga för konsumenten och som inte kan uteslutas genom val av lag, enligt lagen i konsumentens land, förblir opåverkade.
 2. Muntliga eller skriftliga sidoavtal gäller inte.
 3. Skulle en bestämmelse i det här avtalet bedömas som helt eller delvis ogiltig, fortsätter kontraktet i övrigt att gälla.
 4. Vi är inte förpliktigade att delta i tvistlösningprocesser hos konsumentorganisationer eller inför skiljenämnd.

Instruktioner för ångerrätt

Ångerrätt

Kunden har två veckors ångerrätt vid ett kostnadspliktigt medlemskap i ElitSinglar utan att behöva ange grunder. Ångerrätten gäller bara den första perioden efter initialt köp och inte vid förlängningar av abonnemang. För att ångra det kostnadspliktiga medlemskapet ska kunden i skriftlig form (till exempel brev, fax eller email) underrätta ElitSinglar inom en två veckors frist. Fristen börjar efter att dessa instruktioner mottagits i skriftform, dock inte före kontraktsslutandet och heller inte före uppfyllandet av våra informationsplikter. För att ångerfristen ska gälla räcker ett korrekt avsändande av återkallelsen. Återkallelsen skickas till:

Email: [email protected]

Fax: +49 (30) 868 000 311

Brev: Spark Networks Services GmbH
Kundservice Sverige
Kohlfurter Straße 41/43
D-10999 Berlin
Tyskland

Du kan använda Ångerrättsblanketten nedan för att göra din retur, men det är inte obligatoriskt. Du kan också fylla i och skicka in vårt kontaktformulär. Utnyttjar du den möjligheten så skickar vi dig en bekräftelse på mottagandet av din retur direkt via email.

För att kunna utnyttja returen så räcker det om du skickar in din ångerrättsbegäran innan tidsfristen på 14 dagar löpt ut.

Följder av återkallande

Om du väljer att avbryta avtalet återbetalar vi alla kostnader som belastat dig, inklusive frakt, skatt och avgifter. Vi återbetalar hela summan till dig så snart som möjligt när meddelandet om att du vill nyttja ångerrätten inkommit till oss, dock senast fjorton dagar efter det att vi mottagit meddelandet. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde för att köpa medlemskapet, om inte annat uttryckligen överenskommits. Oavsett om ett sådant avtal slutits eller ej kommer du inte debiteras några extra kostnader för återbetalning.

Ångerrättsblankett

Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet. Skicka i så fall den ifyllda blanketten till:

Email: [email protected]

Fax: +49 (30) 868 000 311

Brev: Spark Networks Services GmbH
Kundservice Sverige
Kohlfurter Straße 41/43
D-10999 Berlin
Tyskland

Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande tjänster:
Beställdes den:
Konsumentens namn:
Konsumentens adress:
Konsumentens underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper):
Datum:

Slut på instruktioner för ångerrätt